Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Poziom walidacji - A WCAG
Walidacja CSS-a (poprawna)
https://www.szczecin.uw.gov.pl

Walidacja poprawności nagłówków
https://www.szczecin.uw.gov.pl

Dostępność bez javascriptu
Walidacja HTML-a
https://www.szczecin.uw.gov.pl

Poziom walidacji - AA WCAG (poprawny)
Kontrast elementów tekstowych

Poziom walidacji - AAA WCAG (poprawny)
Walidacja poprawności nagłówków
https://www.szczecin.uw.gov.pl

Analizowany serwis spełnia część wybranych kryteriów dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (https://validator.utilitia.pl).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl
 • Telefon: 91 433 70 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • E-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl
 • Telefon: 91 433 70 66
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków mieści się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
  likwidację barier architektonicznych,
  likwidację barier komunikacyjnych,
  zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Wały Chrobrego oraz jedno od ul. Jarowita. Do dwóch wejść, znajdujących się na parterze, prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. Trzecie wejście znajdujące się od ul. Wały Chrobrego, dostępne jest z poziomu chodnika, bezprogowe z drzwiami dwuskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

Z poziomu podwórza (-1) z pomieszczenia Punktu Obsługi Cudzoziemców funkcjonuje winda, która dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami, winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille`a.

Winda zapewnia dostęp do większości pomieszczeń budynku. Osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się pomiędzy półpiętrami znajdującymi się w budynku ZUW mogą skorzystać ze schodołaza. Schodołaz wyposażony jest w wózek inwalidzki, może także przewozić osoby korzystające z własnych wózków inwalidzkich. Chęć skorzystania z urządzenia można zgłosić strażnikom – ich stanowiska znajdziemy po wejściu do budynku przy drzwiach wejściowych lub telefonicznie, tel. 91 43 03 251. Przy trzech wejściach znajdują się dozorcy Urzędu, zaś przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska pełniące funkcje punktów informacyjnych.

Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych do głównego wejścia od ul. Wały Chrobrego obok pomieszczenia ochrony budynku znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny.

W budynku znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi toalet są odpowiednio oznakowane.

Nowo otwarty Punkt Obsługi Cudzoziemców jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na brak barier architektonicznych (bezpośrednie wejście do punktu bez schodów), wyznaczone osobne miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnościami, dźwig zapewniający dostęp do toalet z poziomu dziedzińca, na którym usytuowany jest POC oraz wejście do windy osobowej z poziomu dziedzińca POC, z której jest zapewniony dostęp do wszystkich poziomów wewnątrz budynku ZUW.

Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Wały Chrobrego znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są w pobliżu bezkolizyjnego wejścia prowadzącego do windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku, na dwóch stanowiskach do obsługi klienta, znajdują się pętle indukcyjne.

W sekretariacie WUOZ znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza języka migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu w Szczecinie.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym urzędem proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

pod numerem telefonu: 91 433 70 66
na adres e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin

Wejście do Urzędu dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (oznakowane) zlokalizowane jest od strony ul Piłsudskiego. 

W Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie nie ma windy – pełna obsługa osób z dysfunkcją narządu ruchu odbywa się na parterze budynku Urzędu.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku – wejście poprzez Sekretariat. Kierunek i drzwi toalety są oznaczone odpowiednimi znakami.

Przed budynkiem, na wydzielonym odcinku ul. Piłsudskiego, wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń służbowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku wejścia do budynku Urzędu od strony ul. Piłsudskiego wyposażonego w domofon jest możliwość powiadomienia przy jego użyciu sekretariatu o konieczności pomocy przy wejściu – drzwi zewnętrzne nie są wyposażone w system automatycznego otwierania. 

Schody oznakowane są kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Oznakowania w obiekcie wykonywane są kontrastowo, powiększonym drukiem.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych zachowuje zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki, balustrady, schody i drzwi ciemniejsze, kontrastujące z bielą powierzchni ścian)

W budynku Urzędu w Sekretariacie jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a .

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza języka migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym urzędem proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

pod numerem telefonu: 94 340 81 52,
na adres e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
lub fax: 94 341 12 83
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin