O urzędzie

O nas

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swoim zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego. Zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. (Dz. U. 2021 poz. 305) 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

jest „aparatem pomocniczym” Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wykonywania zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  i przepisach odrębnych oraz realizacji kierunków działań organów ochrony zabytków.


Zdjęcie O nas

Czym się zajmujemy

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków należy min: 

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • nadzór nad prowadzonymi pracami remontowo - konserwatorskimi i sposobem użytkowania zabytków,
 • kontrola zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją,
 • organizowanie i koordynacja działań związanych z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym i przeciwpożarowym zabytków oraz z zapobieganiem przestępstwom skierowanym przeciwko zabytkom, a także współpraca w tych sprawach z prokuraturą , ze Strażą Graniczną, administracją celną i strażą pożarną,
 • prowadzenie badań i dokumentacji zabytków,
 • współdziałanie w zakresie ochrony zabytków z innymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego , a także organizacjami społecznymi i instytucjami kultury,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i edukacyjnej na rzecz ochrony zabytków.

Zdjęcie Czym się zajmujemy

Obowiązki Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków pełni Tomasz Wolender
Obowiązki zastępcy  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków pełni Anna Musiał- Gąsiorowska 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

wykonuje w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego zadania i kompetencje Urzędu Ochrony Zabytków określone w ustawie i przepisach odrębnych i w tym zakresie jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Do właściwości Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy m.in.:

 • sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych, planów w finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • prowadzenie rejestru zabytków ruchomych, nieruchomych, archeologicznych  i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach przewidzianych w ustawie oraz przepisach odrębnych:
 • wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych, w tym decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
 • wstrzymywanie czynności podjętych przy zabytku bez pozwolenia lub prowadzonych w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu,
 • wydawanie nakazów na wykonanie określonych  prac zabezpieczających konserwatorskich w zabytku,
 • wyrażanie zgody na sprzedaż zabytkowych nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa,
 • opiniowanie zamierzeń budowlanych w obszarach objętych ochroną konserwatorską na podstawie prawa miejscowego bądź innych przepisów odrębnych,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym inwestycji celu publicznego),
 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
 • wydawanie zaświadczeń o charakterze przedmiotów zgłoszonych do wywozu za granicę i zezwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę,
 • włączanie do wojewódzkiej ewidencji zabytków pojazdów o zabytkowym charakterze,
 • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • wydawanie zarządzeń w zakresie działania podległego Urzędu i Delegatury,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
 • przeprowadzanie udokumentowanych, okresowych kontroli wewnętrznych w Delegaturze Urzędu;
 • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów, uzgadnianie gminnych i powiatowych oraz opracowanych przez właścicieli planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
 • ustalanie planów pracy Urzędu, opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Urzędu;
 • podejmowanie decyzji dotyczących wydatkowania środków finansowych i mienia Urzędu;
 • udzielanie odpowiedzi na skargi na działalność Urzędu oraz na pracowników Urzędu;
 • ocena pracy pracowników Urzędu;
 • koordynowanie działań Delegatury oraz wszystkich wydziałów i stanowisk Urzędu.

Struktura urzędu , wydziały z opisem zadań dostępne są też na bip , link http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/6.dhtml