Wojewódzka Ewidencja Zabytków

WEZ regulowana jest przepisami:

 • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. z 2020, poz. 282 z póżń. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2019 poz. 1886);

Zdjęcie WEZ regulowana jest przepisami:

Procedura włączenia/wyłączania kart adresowych zabytków nieruchomych do i z  wojewódzkiej ewidencji zabytków dookreślona została w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2019 poz. 1886);  

Obiekty ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (1)  mogą być chronione również zapisami w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowaniach oraz decyzjach planistycznych i lokalizacyjnych ( art. 7 pkt. 4 ) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2)


  (1) Dotyczy zabytków nieruchomych  typu : budynki, zespoły budowalne, układy urbanistyczne, ruralistyczne, parki , aleje  , cmentarze, zabytki techniki ( nieruchome) oraz zabytki archeologiczne;   
  (2) art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Formami ochrony zabytków są: ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.


Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków, składającą się z kart ewidencyjnych. 

Przykładowe  wzory sporządzonych kart wojewódzkiej ewidencji zabytków: 

http://wkz.bip.alfatv.pl/unzip/wkz_551/27_04_2021_12_11_59_drzewoszewo_gm._miroslawiec_cmentarz_ewangelicki_dz.350.pdf
http://wkz.bip.alfatv.pl/unzip/wkz_598/16_09_2021_12_45_29_plawno_azp_karta_kezal_plawno_29-21_12.pdf

Wojewódzka ewidencja zabytków –  procedury administracyjne , zawiadomienia właścicieli, posiadaczy zabytku o włączeniu, wyłączeniu karty  do i z  wojewódzkiej ewidencji zabytków ;

W dniu 19 października 2019 r. zmianie uległo rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.). Nowelizacja Rozporządzenia nakłada na Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków  obowiązek zawiadamiania właścicieli o sporządzeniu nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków, o zamiarze włączenia tej karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków , a następnie o włączeniu karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków; Taki sam obowiązek dotyczy w przypadku planowanego wyłączenia (tzw. zamiar) i wyłączenia karty  z wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Obowiązek wojewódzkiego konserwatora zabytków o zawiadamianiu właścicieli/posiadacza zabytku o włączeniu/ wyłączeniu karty adresowej do i z wojewódzkiej ewidencji zabytków ;

Wojewódzki Konserwator Zabytków ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie/na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do wojewódzkiej  ewidencji zabytków właściciela lub posiadacza zabytku o (3) :

 1. sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 2. zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 3. włączeniu tej karty do  wojewódzkiej ewidencji zabytków ;

Do zawiadomienia o włączeniu karty adresowej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku albo nowej karty adresowej zabytku (4).

Wojewódzki Konserwator Zabytków ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie /na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem właściciela lub posiadacza zabytku o (5):

 1. zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 2. wyłączeniu tej karty z  wojewódzkiej ewidencji zabytków;

Wszystkie wyżej cytowane zawiadomienia WKZ ma obowiązek dodatkowo umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (każdorazowo każdy etap procedury)(6).

O włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków albo sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia niezwłocznie także właściwego wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) w celu ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków albo włączenia nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków (7).

Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku (8). 

Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego i archeologicznego.  


(3) Reguluje to  art. 15.1 ,  art. 15.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm);  

(4) Reguluje to  art. 15.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.);  

(5) Reguluje to  art. 15.1 ,  art. 15.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.);  

(6) Reguluje to  art. 15.1  pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.);  

(7) Reguluje to  art. 15.1  pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.);  

(8) Reguluje to  art. 15.1 ,  pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.);  


Aktualizacja karty wojewódzkiej ewidencji zabytków

Kiedy karta jest już włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków i zaistniała konieczność zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych w karcie adresowej zabytku włączonej do wojewódzkiej ewidencji zabytków , odpowiednio danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych, wkz sporządza nową kartę adresową zabytku , zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Pierwotną kartę adresową zabytku pozostawia się w wojewódzkiej ewidencji zabytków , łącząc ją trwale z nową kartą adresową zabytku (9).  Jest to tzw. aktualizacja karty ewidencyjnej. 

Obowiązek zawiadamiania właściciela, posiadacza zabytku  o aktualizacji karty jest taki sam jak przy włączaniu czy wyłączaniu karty wojewódzkiej ewidencji zabytków;  


 (9)  Reguluje to  art. 14a.1, 14a.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.);


Wyjątek

Istnieje wyjątek kiedy wojewódzki konserwator zabytków nie ma obowiązku indywidualnego  zawiadamiania  właściciela, posiadacza zabytku nieruchomego o sporządzeniu nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków, o zamiarze włączenia tej karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków czy o zamiarze wyłączania tej karty z wojewódzkiej  ewidencji zabytków , czy o wyłączaniu tej karty z wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wyjątek ten dotyczy zabytków będących:  

 1. historycznym układem urbanistycznym;
 2. historycznym układem ruralistycznym;
 3. historycznym zespołem budowlanym;
 4. terenem na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych;
 5. nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym

Dla tych zabytków sporządzenie nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków, zamiar włączenia tej karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków , zamiar  wyłączania karty z wojewódzkiej ewidencji zabytków, wyłączanie karty z  wojewódzkiej ewidencji zabytków dokonuje się w drodze obwieszczenia umieszczonego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (10).


(10) Reguluje to  art. 15.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późń. zm.);  


OBWIESZCZENIA

http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/67.dhtml