Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego , poz. nr 1802 z 31.07.2012 r.) prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami i nadzorem nad zasobem zabytkowym Miasta Szczecin został powierzony Prezydentowi Miasta Szczecin , z upoważniania którego działa Miejski  Konserwator Zabytków.

Z porozumienia wyłączone zostały:  

1. zabytki archeologiczne wymienione w art. 6 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.  zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.  
2. obszar Starego Miasta w Szczecinie wpisanego do rej. zabytków  pod nr A -1,  którego granice wyznacza: południowa skrajnia ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od brzegu rzeki Odry do skrzyżowania z ul. Sołtysią; wschodnia skrajnia ul. Farnej do skrzyżowania z pl. Żołnierza Polskiego; północna skrajnia przeprawy im. Gerarda Labudy - do brzegu rzeki Odry, następnie wzdłuż rzeki Odry, Bulwarem Piastowskim do południowej skrajni skrzyżowania z ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  
3. cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni;  
4.obiekty wpisane do rejestru zabytków dla których inwestorem jest Gmina Miasto Szczecin w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .

Prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami i nadzór nad zasobem zabytkowym Miasta Szczecin wyżej wskazanych zabytków i obszaru  terenu Starego Miasta nadal  pozostaje w  kompetencji  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Szczecinie.   

Obowiązki Miejskiego Konserwatora  Zabytków pełni Michał Dębowski

Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
1. prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami;
2. nadzór nad zasobem zabytkowym Miasta.

Do zadań biura w zakresie prowadzenia spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami należy:

• współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie postępowań w sprawie wpisania zabytku do rejestru , w tym umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru,
• sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie przygotowywania wniosków o wpis zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa i uznania zabytku za pomnik historii,
• sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie utworzenia parku kulturowego, w tym sporządzenie i aktualizacja planu ochrony parku kulturowego,
• współpraca przy tworzeniu i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
• współpraca przy ustalaniu warunków ochrony konserwatorskiej w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
• prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
• umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie,
• przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
• prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawach związanych z zagospodarowaniem zabytków, prowadzeniem badań, prac i robót oraz podejmowaniem innych działań przy zabytkach, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  
• przyjmowanie i przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o dokonaniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem,
• przyjmowanie i przekazanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym,
• sporządzanie i aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,
• udzielanie i rozliczanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
• ustanowienie lub cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, a także wydanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków,
• inicjowanie badań naukowych oraz dokumentowanie zasobu zabytkowego Miasta,
• współpraca w zakresie popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach Miasta,
• dokonywanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnień w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na wniosek właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
• opiniowanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego odstępstw od przepisów techniczno budowlanych na podstawie Prawa budowlanego oraz uzgadnianie ekspertyz dotyczących odstępstw, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Do zadań biura w zakresie nadzoru nad zasobem zabytkowym Miasta:

• prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
• wydawanie na podstawie ustaleń wynikających z kontroli zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
• prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego na obszarze Miasta Szczecin decyzji wynikających z nadzoru konserwatorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
• prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
• przygotowywanie upomnień oraz tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących egzekucji obowiązków wynikających z ostatecznych decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej,
• kierowanie zawiadomień do Policji, prokuratury lub sądu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w sprawach określonych w przepisach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współdziałanie z organami ścigania,
• opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
• koordynacja z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi Miasta zadań w zakresie nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytków oraz prowadzeniem działań inwestycyjnych w stosunku do zabytków stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oraz w zakresie sporządzania i aktualizacji dokumentów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

Dodatkowe Informacje
Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko

Telefon

Pokój

Nazwa Komórki

Stanowisko

Michał Dębowskitelefon: 91 4351172pokój 20 Miejski Konserwator Zabytków
Ewa Dominiak-Górskatelefon: 91 4351172, fax telefon: 91 4351154pokój 20 Główny Specjalista
Małgorzata Jakóbiktelefon: 91 4245850pokój 12 Główny Specjalista
Bogna Kopczyńskatelefon: 91 4245589pokój 19 Inspektor
Hanna Olejniktelefon: 91 4245849pokój 18 Podinspektor
Rafał Waszczuktelefon: 91 4245849pokój 18 Główny Specjalista
Elwira Wolendertelefon: 91 4245850pokój 12 Główny Specjalista


*zakres zadań  i dodatkowe informacje- źródło: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50764.asp

Z  pełną treścią porozumienia można zapoznać się tutaj : porozumienie wojewoda - prezydent miasta.pdf