Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” rozstrzygnięty!  Miasto Kołobrzeg wyróżnione.

Dobiegła końca druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, adresowanego do samorządów gminnych, nagradzającego modelowe opracowywanie i realizację Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami.

Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz oceniło zgłoszenia w trzech kategoriach konkursowych: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie, oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybrała 2 laureatów i przyznała 4 wyróżnienia. 

Miasto Kołobrzeg otrzymało wyróżnienie w kategorii małe gminy miejskie.

Oceną Jury miasto w umiejętny sposób uczyniło dziedzictwo kulturowe zarówno elementem promocji gminy, jak i budowania tożsamości lokalnej. Kołobrzeg przeprowadził ciekawe, wieloaspektowe działania mające na celu uwypuklenie i ochronę militarnego dziedzictwa miasta, uznanego za ważną składową wyjątkowości tego terenu. Dzięki staraniom władz neogotycki budynek ratusza odzyskał dawną świetność i stał się ważnym elementem promocji gminy.  Jury wyraziło uznanie dla konsekwentnego sposobu, w jakim wdrażane były wieloletnie, konkretne działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego miasta. 

Pełna Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” znajduje się na stronie www.samorzad.nid.pl


***
Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” powstał z intencją promowania konstruktywnych działań mających na celu realizację obowiązku opracowania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami. Projekt stanowi zachętę dla samorządów lokalnych do podejmowania i podtrzymywania inicjatyw zmierzających do zachowania i przekazania kolejnym pokoleniom zasobu dziedzictwa kulturowego naszego kraju. W tej edycji konkursu Jury szczególnie przychylnie odnosiło się do projektów wielowymiarowych, łączących różne rodzaje dziedzictwa, ale przede wszystkim kompleksowo i metodycznie podchodzących do opieki nad zabytkami. Oznaczało to wnikliwą analizę zasobu dziejowej spuścizny materialnej i niematerialnej, jej ochronę, renowację i rewitalizację, twórcze przeobrażenie poprzez dodanie zabytkom nowych funkcji kulturalno-społecznych oraz zaplanowanie dalszych działań zmierzających do lepszego docenienia, zabezpieczenia i wykorzystania potencjału tkwiącego w zasobie dziedzictwa kulturowego. Wielkie znaczenie w oczach Jury miały działania aktywizujące społeczność lokalną i rozwijające jej poczucie tożsamości i związku z miejscem zamieszkania i jego dziedzictwem. 
W ramach promocji konkursu został nagrany podcast „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie »Samorząd dla Dziedzictwa«?” z udziałem przewodniczącej Jury prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka odpowiada w nim na pytania dziennikarza Macieja Kurzajewskiego, naświetlając ideę akcji i omawiając korzyści z niej płynące. Przekonuje, że odpowiednio zarządzane dziedzictwo kulturowe jest ogromnym potencjałem, który można wykorzystać dla rozwoju społeczności lokalnej: https://www.youtube.com/watch?v=k6gNW5bDfE4

***
Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.  
Patronem konkursu jest „Rzeczpospolita” i  „Rzeczpospolita Życie Regionów”.
Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

***
Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie i opiniodawcze wsparcie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.