Ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany 2021” rozstrzygnięty!

Poznaliśmy zwycięzców w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. 

O miano laureatów i wyróżnionych  ubiegać się mogli właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorcowo i  konsekwentnie prowadzili działania  badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do konkursu zgłoszonych zostało 136 zabytków z 15 województw. Łącznie w 6 kategoriach konkursowych Jury nagrodziło 21 obiektów zabytkowych. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wśród wyróżnionych znalazł się Magazyn solny, obecnie Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim - obiekt zabytkowy z województwa zachodniopomorskiego.

Komisja konkursowa - w kategorii adaptacja obiektów zabytkowych -  wyróżniła Gminę Drawsko Pomorskie za adaptację dawnego magazynu solnego na cele muzealne, przeprowadzoną przy maksymalnym zachowaniu substancji zabytkowej, z uwzględnieniem historycznej struktury i ekspozycji poszczególnych faz przebudowy obiektu. Budynek magazynu soli wybudowany około 1700 roku jest jedynym przykładem zachowanej ryglowej zabudowy miasta, stanowiącej swoisty wyróżnik regionu. Odrestaurowany obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie gotyckiego kościoła i plebani przyczynił się do zrewaloryzowania tej części miejskiej przestrzeni, a wykonane prace przysłużyły się zachowaniu jego integralności i utrwaliły autentyzm substancji zabytkowej. 

Pełna Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany” znajduje się na stronie www.nid.pl

***
Celem ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” jest  promocja właściwej opieki nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Zgłoszeń mogą dokonywać właściciele obiektów, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedura konkursowa ma charakter otwarty i nieodpłatny. Konkurs ogłaszany jest od 1975 roku.

***
Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie 
i opiniodawcze wsparcie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.